Anunț programul pentru apicultori

Condiţiile generale pentru intervenţiile accesate de către apicultori sunt:

a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
b) apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină cu toate activităţile desfăşurate în cadrul stupinei (mişcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, deplasările în pastoral) la data efectuării acestora;

d) apicultorul trebuie să achiziţioneze medicamente pentru tratarea varoozei şi/sau nosemozei necesare întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat, indiferent de intervenţia accesată.

Documentele justificative generale sunt:

(1) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;
(2) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;

(3) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberat în funcţie de forma de organizare;

n(4) adeverinţa eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;

numai daca aveti PFA ,II, IF ,SRL

(5) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

(6) copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
(7) copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă mişcarea efectivelor de albine, tratamentele efectuate şi deplasările în pastoral.

 

CE PUTETI PROCURA

termen 4 august  2023 de depunere documente la APIA

SPER ca aveti  cod la APIA , daca nu cereti cod la APIA

 

4. Intervenţia IS A-04 –“Investiţii în active corporale şi necorporale, precum şi alte acţiuni – Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei din care Intervenţia IS A-04-01″Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei”
§ Condiţiile de eligibilitate specifice a) medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar – ICPBMV sau prin procedură centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”; b) medicamentele trebuie să fie achiziţionate de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu; c) medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut şi achiziţionat de apicultor, indiferent de măsura accesată în cadrul planului strategic; d) prin intervenţie se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare.
§ Cheltuieli eligibile – preţul fără TVA al medicamentelor pentru tratarea varoozei, achiziţionate până la data depunerii cererii de plată; – preţul fără TVA al medicamentelor pentru tratarea nosemozei, achiziţionate până la data depunerii cererii de plată.

§ Documente justificative specifice (1) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare; (2) declaraţie pe propria răspundere că medicamentele achiziţionate prin intervenţiile apicole sunt pentru tratarea varoozei întregului efectiv de familii de albine deţinut şi/sau pentru tratarea nosemozei.

 

5. Intervenţia IS A-05 05 „Investiţii în active corporale şi necorporale, precum şi alte acţiuni, inclusiv pentru raţionalizarea transhumanţei”

5.1.Intervenţia IS A-05-01 „Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”

 

§ Condiţiile de eligibilitate specifice
a) apicultorul să deţină minimum 75 de familii de albine;
b) cutiile noi trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care produc şi/sau comercializează cutii;
c) apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, avizată şi datată de către consiliul local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;
d) să achiziţioneze cutii noi, anual, cu respectarea procentului de 20% prevăzut în Ordinul nr. 105/2023, pe perioada derulării intervenţiilor apicole;
e) apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou-achiziţionate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.

§ Cheltuieli eligibile – preţul fără TVA pentru achiziţia de cutii noi, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor cu familii de albine deplasaţi în pastoral.

§ Documente justificative specifice (1) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 în Ordinul nr. 105/2023, din care să rezulte că apicultorul a efectuat deplasarea în pastoral înainte de data achiziţiei; (2) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii cutiilor noi, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.

 

5.2. Intervenţia IS A-05-02 „Achiziţionarea de accesorii apicole”

§ Condiţiile de eligibilitate specifice

a) apicultorul poate să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector de polen, colector de propolis, uscător de polen, încălzitor pentru miere, topitor de ceară, maturator;

b) apicultorul poate să achiziţioneze maximum două colectoare de polen şi/sau maximum două colectoare de propolis pe beneficiar în fiecare an de cerere;

c) achiziţionarea de către apicultor a uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară şi maturatorului se face o singură dată/beneficiar pe perioada derulării intervenţiilor apicole.

 

§ Cheltuieli eligibile

a) preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis;

b) preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de uscător de polen, încălzitor pentru miere, topitor de ceară, maturator, cu condiţia păstrării acestora minimum 3 ani, începând de la data achiziţiei.

§ Documente justificative specifice
(1) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare. Observatie Factura va fi însoțită și de minimum 2 cereri de ofertă transmise de către solicitanți către furnizorii de accesorii apicole (uscător de polen, încălzitor pentru miere, topitor de ceară, maturator) și de minimum 2 oferte de preț transmise de către furnizori solicitantului (se anexează la factura de achiziție atât cererile de oferte cât și ofertele primite de la furnizori)
(2) declaratia pe proprie răspundere a furnizorului privind producătorul pentru următoarele accesorii apicole : maturator, uscător, încălzitor pentru miere, topitor de ceară

5.3. Intervenţia IS A-05-03 „Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie”

§ Condiţiile de eligibilitate specifice

a) apicultorul poate achiziţiona: echipament apicol de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită de filtrare a mierii;

b) să achiziţioneze unelte şi echipament de protecţie anual, maximum un produs din fiecare/beneficiar. * echipament apicol de protecţie înseamnă bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicle, mască apicolă si mănuşi apicole.

§ Cheltuieli eligibile

– preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de unelte şi echipamente de protecţie apicole.

§ Documente justificative specifice (1) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.

 

5.4. Intervenția IS A-05-04 ” Achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral”

§ Condiţiile de eligibilitate specifice

a) apicultorul trebuie să deţină cel puţin 75 de familii de albine;

b) apicultorul poate să achiziţioneze vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum şi echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării intervenţiilor/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;

c) apicultorul trebuie să păstreze şi să utilizeze vehiculele tractabile, respectiv remorci apicole, precum şi echipamentele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;

d) vehiculele tractabile, respectiv remorcile apicole, precum şi echipamentele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziţiei;

e) vehiculele tractabile, respectiv remorcile apicole, trebuie să fie omologate de către RAR cu codul specific şi înmatriculate pe numele solicitantului;

f) limita maximă de decontare a vehiculelor tractabile, respectiv remorci apicole, şi a echipamentelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral este de 6.000 de euro pentru fiecare în parte, din care 50% contribuţie de la bugetul de stat şi 50% din contribuţia Uniunii Europene, potrivit cuantumului unitar planificat prevăzut în tabelul financiar de la pct. 10 în Ordinul nr. 105/2023 din intervenţia IS A-05-04.

§ Cheltuieli eligibile

– preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, şi echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral

 

§ Documente justificative specifice

(1) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii vehiculului tractabil, respectiv remorcă apicolă, precum şi a echipamentului de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;

(2) copia cărţii de identitate a remorcii apicole;

(3) copia cărţii tehnice/manualului de utilizare/instrucţiunilor de montare, utilizare şi întreţinere a echipamentului de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;

(4) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 în Ordinul nr. 105/2023, avizată şi datată de către consiliul local/primărie.

(5) declaratia pe proprie răspundere a furnizorului privind producătorul vehiculelor tractabile, respectiv remorcilor apicole, şi / echipamentelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral

 

6. Intervenţia IS A-06 „Investiţii în active corporale şi necorporale, precum şi alte acţiuni inclusiv pentru repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor”
6.1. Intervenţia IS A-06-01 „Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine”

§ Condiţiile de eligibilitate specifice

a) să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi de multiplicare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;

b) să achiziţioneze familii de albine, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) familiile de albine achiziţionate prin intermediul acestei intervenţii trebuie să conţină mătci achiziţionate de la stupine de elită şi/sau multiplicare;

d) familiile de albine achiziţionate prin intermediul acestei intervenţii nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor începând de la data emiterii adeverinţei ANZ până la data efectuării plăţii sprijinului financiar; de asemenea, familiile deţinute de apicultor nu se unifică între ele începând de la data emiterii adeverinţei ANZ până la data efectuării plăţii sprijinului;

e) mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor pentru anul de cerere în care acestea se achiziţionează. * Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi b) din Ordinul nr. 105/2023, pentru anul 2023, achiziţia de mătci şi familii de albine se realizează de către solicitanţi în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordinului MADR nr. 105/2023( 04 aprilie 2023) şi data de 4 august 2023 inclusiv.

 

§ Cheltuieli eligibile

a) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinţei ANZ;

b) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine;

c) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu numărul de familii de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ.

Documente justificative specifice

(1) copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită şi/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;

(2) copia documentului de autorizare sanitară veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA) judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;

(3) copia documentului de autorizare sanitară veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;

(4) copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;

(5) copia facturii/facturilor de achiziţie a mătcilor, care atestă provenienţa acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziţiei familiilor de albine. Acest document nu se solicită stupinelor de elită/multiplicare care comercializează familii de albine;

(6) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii.

 

6.2. Intervenţia IS A-06-02 „Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”

§ Condiţiile de eligibilitate specifice

a) stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform legislaţiei în vigoare;

b) apicultorul, deţinător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare;

c) să achiziţioneze accesoriile, maximum un produs din fiecare, o singură dată/beneficiar pe perioada derulării intervenţiilor apicole;

d) accesoriile achiziţionate trebuie să fie noi la momentul achiziţiei;

e) apicultorul, deţinător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, trebuie să păstreze şi să utilizeze accesoriile apicole pentru o perioadă de minimum 3 ani.

§ Cheltuieli eligibile – preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare artificială a mătcilor (microscop, butelie CO2, aparat de inseminare, seringă de inseminare), cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziţiei.

Documente justificative specifice
(1) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare. Observatie Factura va fi însoțită și de minimum 2 cereri de ofertă transmise de către solicitanți către furnizorii de accesorii apicole și de minimum 2 oferte de preț transmise de către furnizori solicitantului (se anexează la factura de achiziție atât cererile de oferte cât și ofertele primite de la furnizori).

(2) declaratia pe proprie răspundere a furnizorului privind producătorul accesoriilor apicole

 

7. Intervenţia IS A-07 „Acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine” ” din care Intervenţia IS A-07-01 „Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii”

§ Condiţiile de eligibilitate specifice

a) apicultorii care solicită sprijin pentru efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii trebuie să efectueze cel puţin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice ale mierii;

b) exploataţiile apicole să fie înregistrate la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

c) analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;

d) analizele pentru reziduuri vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar care deţine acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor.

§ Cheltuieli eligibile

a) preţul fără TVA pentru setul de bază de analize fizicochimice care atestă calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă cel puţin 5 determinări dintre următoarele:
(i) determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) din miere;
(ii) determinarea glucozei şi fructozei însumate din miere;
(iii) determinarea conţinutului de apă;
(iv) determinarea indicelui diastazic;
(v) determinarea zaharozei;
(vi) indicele polenic pentru mierea monofloră;
(vii) examen organoleptic;
(viii) aciditatea;
(ix) conductivitatea electrică;
b) preţul fără TVA pentru analize de determinare a reziduurilor.

Ultima actualizare: 11:41 | 11.06.2024

Sari la conținut